> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
Chu? ti?ch Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh h??i kiê?n Chu? ti?ch n???c Viê?t Nam Vo? V?n Th???ng, nha?n ma?nh hai bên pha?i thu?c ?a?y con ????ng pha?t triê?n ?a?t n???c gia?u ma?nh phu? h??p v??i ti?nh hi?nh n???c mi?nh
 M?i nh?t:2023-10-20 19:51:04   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CMG

\

Sa?ng 20/10, ta?i ?a?i lê? ????ng Nhan dan ?? B??c Kinh, Chu? ti?ch Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh h??i kiê?n Chu? ti?ch n???c Viê?t Nam Vo? V?n Th???ng ?ê?n Trung Qu??c tham d?? Diê?n ?a?n ca?p cao h??p ta?c qu??c tê? “Va?nh ?ai va? Con ????ng” la?n th?? 3. Chu? ti?ch Ta?p Ca?n Bi?nh nha?n ma?nh, Trung Qu??c va? Viê?t Nam ?ê?u kiên tri? quan niê?m pha?t triê?n la?y ng???i dan la?m trung tam, hai bên nên duy tri? trao ???i chiê?n l???c, ho?c ho?i va? tham kha?o la?n nhau, thu?c ?a?y chi?nh sa?ch pha?t triê?n ?a?t n???c ph??n vinh va? con ????ng pha?t triê?n ?a?t n???c gia?u ma?nh phu? h??p v??i ti?nh hi?nh n???c mi?nh.

Chu? ti?ch Ta?p Ca?n Bi?nh nha?n ma?nh, hai bên nên chu? tro?ng thu?c ?a?y h??p ta?c trong ca?c li?nh v??c chiê?n l???c nh? kê?t n??i, t?ng c???ng h??p ta?c trong ca?c li?nh v??c m??i n??i nh? th??ng ma?i ?iê?n t??, Trung Qu??c s??n sa?ng tiê?p tu?c m?? r??ng nha?p kha?u sa?n pha?m cha?t l???ng cao cu?a Viê?t Nam. Hai bên nên tiê?p tu?c ??a ng???i dan, ca?c ?i?a ph??ng, nha?t la? gi??i tre? cu?a hai n???c xi?ch la?i ga?n nhau h?n, ?ê? ti?nh h??u nghi? truyê?n th??ng hai n???c ????c truyê?n t?? thê? hê? na?y sang thê? hê? kha?c.

Chu? ti?ch Vo? V?n Th???ng cho biê?t, sau 10 n?m pha?t triê?n, “Va?nh ?ai va? Con ????ng” ?a? tr?? tha?nh m??t nê?n ta?ng h??p ta?c qu??c tê? quan tro?ng c??i m??, bao tru?m, cha?t l???ng cao, thu?c ?a?y ma?nh me? s?? pha?t triê?n cu?a ca?c n???c va? ti?nh h??u nghi? gi??a nhan dan ca?c n???c. Viê?t Nam lu?n coi s?? pha?t triê?n cu?a Trung Qu??c la? c? h??i, u?ng h?? Trung Qu??c tiê?p tu?c pha?t triê?n l??n ma?nh, ?a?t ????c mu?c tiêu xay d??ng ?a?t n???c gia?u ma?nh theo ?u?ng th??i ha?n, tin r??ng Trung Qu??c se? ?o?ng go?p nhiê?u h?n va?o viê?c thu?c ?a?y ho?a bi?nh va? pha?t triê?n cu?a thê? gi??i. Viê?t Nam kiên ?i?nh kiên tri? chi?nh sa?ch m??t Trung Qu??c, s??n sa?ng t?ng c???ng trao ???i chiê?n l???c gi??a nha? la?nh ?a?o ca?p cao v??i Trung Qu??c, kh?ng ng??ng la?m phong phu? thêm n??i ha?m cu?a quan hê? ???i ta?c h??p ta?c chiê?n l???c toa?n diê?n Viê?t Nam – Trung Qu??c trong ti?nh hi?nh m??i.

Sa?ng cu?ng nga?y, Chu? ti?ch Ta?p Ca?n Bi?nh co?n h??i kiê?n T??ng th??ng Sri Lanka, Chu? ti?ch La?o va? Chu? ti?ch Ha? viê?n Brazil.

色多多精品视频在线观看,ass年轻少妇bbwpic精品,做错一题进去一次c黄的作文,最近最新高清中文字幕大全