> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
Ch? t?ch n??c Trung Qu?c T?p C?n Bình có bài phát bi?u b?ng v?n b?n t?i H?i th?o nghiên c?u qu?c t? k? ni?m 10 n?m ?? xu?t quan ni?m ngo?i giao xung quanh Than, Thành, Hu?, Dung
 M?i nh?t:2023-10-24 18:44:27   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CMG

Ngày 24/10, Ch? t?ch n??c Trung Qu?c T?p C?n Bình có bài phát bi?u b?ng v?n b?n t?i H?i th?o nghiên c?u qu?c t? k? ni?m 10 n?m ?? xu?t quan ni?m ngo?i giao xung quanh Than, Thành, Hu?, Dung.

Ch? t?ch T?p C?n Bình ch? r?, ph??ng cham c?n b?n trong ngo?i giao xung quanh c?a Trung Qu?c chính là kiên trì than thi?n v?i láng gi?ng, làm b?n v?i láng gi?ng, kiên trì láng gi?ng hòa thu?n, khu v?c ?n ??nh, h?p tác cùng phát tri?n, th? hi?n n?i b?t quan ni?m Than, Thành, Hu?, Dung. Trong b?i c?nh th?i ??i m?i, Trung Qu?c s? ti?p t?c th?c hi?n quan ni?m Than, Thành, Hu?, Dung, cùng các n??c trong khu v?c chung tay xay d?ng ng?i nhà chung chau á hòa bình ?n ??nh, ph?n vinh t??i ??p, chung s?ng h?u ngh?.

色多多精品视频在线观看,ass年轻少妇bbwpic精品,做错一题进去一次c黄的作文,最近最新高清中文字幕大全