> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
??i h?i Th? thao ng??i khuy?t t?t chau á l?n th? 4 ?? khai m?c t?i Hàng Chau Trung Qu?c – t?o m?i tr??ng kh?ng tr? ng?i cho ng??i khuy?t t?t
 M?i nh?t:2023-10-24 18:45:02   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CMG

\

Ngày 22/10, ??i h?i Th? thao ng??i khuy?t t?t chau á l?n th? 4 ?? khai m?c t?i Hàng Chau Trung Qu?c, t? làng v?n ??ng viên ??n các ??a ?i?m thi ??u, r?i ??n c? thành ph? ??u ?i l?i th?ng su?t kh?ng tr? ng?i, nhan c? h?i t? ch?c ??i h?i Th? thao ng??i khuy?t t?t chau á, thành ph? Hàng Chau ?? giúp cho ng??i khuy?t t?t c?m nh?n s? kh?ng tr? ng?i, ?i l?i kh?ng c?n lo l?ng.

Làng v?n ??ng viên ng??i khuy?t t?t còn trang b? h?n 30 xe các lo?i v?n chuy?n ?o?n ng?n ph?c v? giao th?ng ?i l?i kh?ng tr? ng?i 24/24 cho các ?oàn th? thao. Thi?t b? kh?ng tr? ng?i trong làng v?n ??ng viên ??u r?t ??y ??, v? trí xe l?n trong 19 ??a ?i?m thi ??u c?ng lên ??n 1% t?ng s? gh? ng?i, còn ??c bi?t t?ng thêm khu c? v? cho các v?n ??ng viên ng?i xe l?n d? khán tr?n ??u, truy?n ?i t?m lòng ?m áp.

Hi?n nay, th?ng qua Ch??ng trình hành ??ng 3 n?m nang c?p m?i tr??ng kh?ng tr? ng?i, thành ph? Hàng Chau ?? hoàn thành s?a ch?a h?n 54.000 c?ng trình thi?t b? kh?ng tr? ng?i trên toàn thành ph?, nang c?p toàn di?n tr?i nghi?m ?i l?i c?a ng??i khuy?t t?t.

色多多精品视频在线观看,ass年轻少妇bbwpic精品,做错一题进去一次c黄的作文,最近最新高清中文字幕大全