> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
H??i ch?? triê?n la?m Nha?p kha?u qu??c tê? Trung Qu??c la?n th?? 6 se? t?? ch??c Diê?n ?a?n H??ng Kiê?u va? h?n 100 hoa?t ???ng bên lê?
 M?i nh?t:2023-10-24 18:47:27   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CMG

V?n pho?ng Ba?o chi? Qu??c vu? viê?n Trung Qu??c nga?y 23/10 t?? ch??c ho?p ba?o, gi??i thiê?u ti?nh hi?nh tru? bi? H??i ch?? triê?n la?m Nha?p kha?u qu??c tê? Trung Qu??c la?n th?? 6. Ng???i phu? tra?ch liên quan cu?a B?? Th??ng ma?i Trung Qu??c cho biê?t, H??i ch?? triê?n la?m Nha?p kha?u qu??c tê? la?n th?? 6 se? t?? ch??c Diê?n ?a?n H??ng Kiê?u theo tiêu chua?n cao va? lên kê? hoa?ch t?? ch??c 124 hoa?t ???ng chuyên m?n bên lê? h??i ch??.

\

V??i chu? ?ê? “Chung tay thu?c ?a?y pha?t triê?n, m?? c??a gia?nh ????c t??ng lai”, Diê?n ?a?n H??ng Kiê?u trong khu?n kh?? H??i ch?? triê?n la?m Nha?p kha?u qu??c tê? n?m nay se? t?? ch??c ca?c hoa?t ???ng quan tro?ng nh? lê? khai ma?c va? H??i nghi? Ca?p cao “N?m ?a?u t? Trung Qu??c” cu?ng nh? h??i nghi? ba?n tro?n gi??a ca?c doanh nghiê?p co? v??n ?a?u n???c ngoa?i theo chuyên ?ê?. H?n 300 ?a?i biê?u co? ta?m a?nh h???ng ?ê?n t?? gi??i chi?nh tri?, doanh nghiê?p, nha? tr???ng va? c? quan nghiên c??u toa?n ca?u se? tham d?? va? co? ba?i pha?t biê?u, triê?n khai ???i thoa?i ca?p cao, ?o?ng go?p “tri? tuê? H??ng Kiê?u”.

Th?? tr???ng B?? Th??ng ma?i Trung Qu??c Thi?nh Thu Bi?nh cho biê?t ?a? lên kê? hoa?ch t?? ch??c 124 hoa?t ???ng bên lê? h??i ch?? liên quan ca?c m??t nh? gia?i ma? chi?nh sa?ch, kê?t n??i th??ng ma?i, xu?c tiê?n ?a?u t?, c?ng b?? tha?nh qua? nghiên c??u. Ngoa?i ra co?n co? ga?n 100 hoa?t ???ng tri?nh diê?n ???c s??c nhan v?n ?a?m ?a?, thu?c ?a?y h??i nha?p kinh tê? th??ng ma?i va? nhan v?n.

色多多精品视频在线观看,ass年轻少妇bbwpic精品,做错一题进去一次c黄的作文,最近最新高清中文字幕大全