> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
Khai ma?c ?a?i h??i ?a?i biê?u Phu? n?? toa?n qu??c Trung Qu??c la?n th?? XIII – T??ng Bi? th? Ta?p Ca?n Bi?nh va? ca?c ???ng chi? la?nh ?a?o ?a?ng va? Nha? n???c kha?c t??i d??
 M?i nh?t:2023-10-24 18:48:21   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CMG

Sa?ng 23/10, ta?i ?a?i lê? ????ng Nhan dan ?? B??c Kinh ?a? khai ma?c ?a?i h??i ?a?i biê?u Phu? n?? toa?n qu??c Trung Qu??c la?n th?? XIII. T??ng Bi? th?, Chu? ti?ch Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh, U?y viên Th???ng vu? B?? Chi?nh tri?, Thu? t???ng Ly? C???ng va? ca?c ???ng chi? la?nh ?a?o ?a?ng va? Nha? n???c kha?c t??i d??, U?y viên Th???ng vu? B?? Chi?nh tri?, Pho? Thu? t???ng ?inh Tiê?t T???ng thay m??t Trung ??ng ?a?ng co? ba?i pha?t biê?u.

Ga?n 1.800 ?a?i biê?u ?ê?n t?? ca?c nga?nh nghê? trên ca? n???c va? 90 ?a?i biê?u kha?ch m??i ???c biê?t ?ê?n t?? hai ???c khu Ha?nh chi?nh Hong Kong, Macao tham d?? h??i nghi?.

???ng chi? ?inh Tiê?t T???ng thay m??t Trung ??ng ?a?ng co? ba?i pha?t biê?u mang tên “Viê?t lên a?ng v?n r??c r?? cu?a ‘m??t n??a thê? gi??i’ trong th??i ?a?i m??i vi? s?? nghiê?p vi? ?a?i xay d??ng c???ng qu??c va? phu?c h?ng dan t??c”. ???ng chi? ?inh Tiê?t T???ng cho biê?t, ?a?i h??i ?a?ng la?n th?? XX ?a? ve? lên b??c tranh hu?ng vi? thu?c ?a?y toa?n diê?n s?? nghiê?p vi? ?a?i xay d??ng c???ng qu??c va? phu?c h?ng dan t??c b??ng hiê?n ?a?i ho?a kiê?u Trung Qu??c, xa?c ?i?nh ro? nhiê?m vu? trung tam cu?a ?a?ng trên ha?nh tri?nh m??i cu?a th??i ?a?i m??i. H??i Liên hiê?p Phu? n?? ca?c ca?p ca?n th??c hiê?n nghiêm tu?c ca?c ch??c n?ng da?n d??t, phu?c vu? va? kê?t n??i, h??i tu? s??c ma?nh va? tri? tuê? cu?a phu? n?? cho s?? nghiê?p cu?a ?a?ng.

色多多精品视频在线观看,ass年轻少妇bbwpic精品,做错一题进去一次c黄的作文,最近最新高清中文字幕大全