> vietnamese > Tin t?c > Tin qu?c t? > Trung tam h?i viên
Cu??c xung ???t Palestine – Israel la?n na?y ?a? khiê?n h?n 6500 ng???i thiê?t ma?ng, va?t t? c??u tr?? hiê?n co? ???i v??i Da?i Gaza “nh? mu??i bo? biê?n”
 M?i nh?t:2023-10-24 18:50:05   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CGTN

Nga?y 7/10, Palestine va? Israel xa?y ra cu??c xung ???t vo?ng m??i, hiê?n nay cu??c xung ???t va?n ?ang tiê?p diê?n. Ti?nh ?ê?n nga?y 23/10, cu??c xung ???t Palestine – Israel la?n na?y ?a? khiê?n h?n 6500 ng???i cu?a hai bên thiê?t ma?ng.

Sau khi hai ???t va?t t? c??u tr?? nhan ?a?o la?n l???t ????c va?n chuyê?n t??i Da?i Gaza va?o nga?y 21 va? nga?y 22/10, l? va?t t? c??u tr?? nhan ?a?o ???t ba cu?ng ????c va?n chuyê?n t??i Da?i Gaza va?o nga?y 23/10, nh?ng pho?ng viên ?a?i chu?ng t?i t?? c? quan c??u tr?? ?i?a ph??ng ????c biê?t, ca?c va?t t? c??u tr?? nha?n ????c hiê?n nay “nh? mu??i bo? biê?n” ???i v??i Da?i Gaza bi? vay kh??n toa?n diê?n.

Ti?nh ?ê?n t??i 23/10, theo th??ng kê cu?a Tr?ng L???i liê?m ?o? Ai Ca?p, nga?y 23/10 co? 55 chiê?c xe ta?i va?n chuyê?n va?t t? c??u tr?? t??i Da?i Gaza qua c??a kha?u Rafah, nh?ng l? va?t t? na?y gi??ng v??i ca?c va?t t? ????c va?n chuyê?n t??i Da?i Gaza tr???c ?o?, la?y thu??c men, th??c pha?m va? n???c u??ng la?m chi?nh, c?nh kh?n cùng thiê?u hu?t nhiên liê?u ta?i Da?i Gaza va?n ch?a ????c la?m di?u.

Bài v?n liên quan

色多多精品视频在线观看,ass年轻少妇bbwpic精品,做错一题进去一次c黄的作文,最近最新高清中文字幕大全