> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
Phim gi??i thiê?u chu? ?ê? “Va?nh ?ai va? Con ????ng” cu?a ?a?i CMG ra m??t ta?i Berlin
 M?i nh?t:2023-10-24 18:51:43   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CGTN

Nga?y 21/10, gi?? ?i?a ph??ng, phim gi??i thiê?u mang chu? ?ê? “10 n?m cu?ng xay d??ng ‘Va?nh ?ai va? Con ????ng’ – kê?t n??i, cu?ng chung va?n mê?nh” do C? quan th???ng tru? ta?i chau ?u ?a?i Pha?t thanh – Truyê?n hi?nh Trung ??ng Trung Qu??c (CMG) va? ?a?i s?? qua?n Trung Qu??c ta?i ???c ?? Berlin ph??i h??p xay d??ng ?a? ra m??t ta?i thu? ?? Berlin, ???c, ????c pha?t liên tu?c trên 58 ma?n hi?nh ta?i Ga trung tam Berlin va?o nga?y 21 – 24/10 va? nga?y 27/10, gi?? ?i?a ph??ng.

B?? phim ?a? xua?t pha?t t?? go?c nhi?n va? ?iê?m quan tam cu?a kha?n gia? ???c, b?? tr?? cho nhau b??ng ng?n ng?? sinh ???ng, d?? liê?u ti? mi? xa?c tha?t va? hoa?t hi?nh ve? b??ng tay, chu? tro?ng thê? hiê?n nh??ng tha?nh qua? va? ti?nh hi?nh ????c h???ng l??i t?? h??p ta?c Trung – ???c trong 10 n?m ?ê? xua?t Sa?ng kiê?n “Va?nh ?ai va? Con ????ng”, nêu ba?t quan niê?m “Cu?ng ba?n, cu?ng xay d??ng va? cu?ng h???ng”, t?ng c???ng s?? hiê?u biê?t cu?a kha?n gia? chau ?u ???i v??i “Va?nh ?ai va? Con ????ng”.

色多多精品视频在线观看,ass年轻少妇bbwpic精品,做错一题进去一次c黄的作文,最近最新高清中文字幕大全